เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม
1.นางสาว: อมรรัตน์  โค้วถาวร 
ชื่อเล่น:  อ้อม     อายุ: 18 ปี
รหัสนักศึกษา 574101005  ค.บ.1 ภาษาไทย 


2.นางสาว: เกตุนภา  เค็มบิง
ชื่อเล่น:  เกตุ      อายุ: 19 ปี
รหัสนักศึกษา 574101059   ค.บ.1 ภาษาไทย 
3.นางสาว: ศันสนีย์   บัญญัติ
ชื่อเล่น:  น้ำฝน    อายุ: 19 ปี
รหัสนักศึกษา 574101016   ค.บ.1 ภาษาไทย 


4.นางสาว: นิศารัตน์  นิลบุตร
ชื่อเล่น:  บาล์ม    อายุ; 18 ปี
รหัสนักศึกษา 574101047   ค.บ.1 ภาษาไทย


5.นางสาว: ยุพาวรรณ  เกิดทรัพย์
ชื่อเล่น:  แตงกวา   อายุ: 19 ปี
รหัสนักศึกษา  574101072   ค.บ.1 ภาษาไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น